Privacyverklaring van De Twijg, praktijk voor pastorale begeleiding

De Twijg, praktijk voor pastorale begeleiding”, gevestigd aan Johan Evertsenstraat 24, 1272 AV Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • De Twijg is een éénmanszaak en derhalve ben ikzelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw gegevens.
 • U kunt mij bereiken op het volgende e-mail adres: marije@detwijg.nl.
 • Telefonisch kunt u mij bereiken op het nummer: 06-15962818
 • Mijn website: www.detwijg.nl
 • Postadres: Johan Evertsenstraat 24, 1272 AV Huizen

Persoonsgegevens die ik verwerk

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Huwelijkse staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Van elk gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt dat aan uw dossier toegevoegd wordt. Dit gespreksverslag kan ook diverse huiswerkopdrachten die u gemaakt heeft, of e-mails die u geschreven heeft, bevatten. Voor zo ver dit relevant is voor uw hulpvraag, kunnen nog een aantal andere specifieke persoonlijke gegevens in uw dossier opgenomen worden, zoals:

 • gegevens betreffende uw godsdienst of levensovertuiging
 • gegevens betreffende uw gezondheid
 • gegevens betreffende uw gezin/familie
 • gegevens betreffende uw persoonlijke geschiedenis
 • gegevens betreffende uw seksualiteit
 • gegevens betreffende uw strafrechtelijk verleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

De Twijg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U helpen bij uw concrete hulpvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

De Twijg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij u er specifiek om vraagt dat uw dossier direct na afronding van de begeleiding vernietigd wordt, bewaart De Twijg gegevens 7 jaar. De reden hiervoor is tweevoudig: enerzijds kan, in geval van terugval de begeleiding vanuit het bestaande dossier goed weer opgepakt worden, anderzijds is dit de termijn die de Belastingdienst hanteert als administratieve bewaartermijn voor o.a. facturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De Twijg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming 

De Twijg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De Twijg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office, Exact (boekhouding en facturatie), Outlook (e-mail).

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw dossier is strikt vertrouwelijk. Gegevens hieruit worden niet aan derden verstrekt, tenzij u eerst een toelatingsverklaring ondertekend hebt (bv. voor uw huisarts of een andere hulpverlener). Wanneer uw dossier binnen het kader van deskundigheidsbevordering (bv. supervisie of collegiaal overleg) besproken wordt, gebeurt dat enkel in geanonimiseerde vorm.

De Twijg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bv. de boekhouder), sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Twijg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Twijg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marije@detwijg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

De Twijg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marije@detwijg.nl.